Time in Los Angeles -


The only thing necessary for the
triumph of evil
is for good men to do nothing!

Please use the envelopes inserted in the newsletter and send your contributions

Անթիլեասի մայրավանքէն

(Click on the picture for attached document)
Մենք ալ մտահոգ ենք Արեւմտահայերէնով: Բայց մենք գաւազանակիր չենք:

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ
ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԵՐԱԶԸ ԲՈԼՈՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒՆ 
Հայկաշեն Ուզունեան
Քաղուած «Ծաղիկ» Շաբաթաթերթէն       
Ծանօթ:  Մելգոնեան հիմնադրամի ........ եկամուտներէն։

Գաղտնի Իրողութիւն մը՝ Հիմնադրամը կը մնայ «Պահուած» Լոզանի մէջ:
Բարեգործականը կրնայ օգտագործել միայն եկամուտները,
իսկ Հիմնադրամին ներկայ գումարը կը մնայ միշտ գաղտնի:      


Ապրիլ 19, 2017-ին, Ժողովի մը ընթացքին, որոշուեցաւ
վերոյիշեալ հարցը հետապնդել ինչպէս անցեալին:

Վարդգէս Գուրուեանի
Կապոյտ Յիշատակներ Հրդեհուած Մելգոնեանէն

Փունջ մը Յօդուածներ որոնք կը նկարագրեն մեր կեանքը Մելգոնեանէն ներս:
Կրնաք Թիւ 1 - 28 յօդուածները դարձեալ կարդալ
"News/Articles" սիւնակին տակ

Թիւ 29 Մելգոնեանի Դասընկերներս Թիւ30 Ալիսը
Թիւ31
Մելգոնեանի Հոգաբարձուները


Թիւ 1 Նախերգանք Թիւ 2 Դէպի Մելգոնեան
Թիւ 3 Լուսոյ Տաճարը Թիւ 4
Դէպի Դասարան
Թիւ 5
Գեղարուեստական Ձեռնարկներ Թիւ 6 Մարզական Կեանք
Թիւ 7 Սկաուտական Շարժում(1) Թիւ 8 Սկաուտական Շարժում(2)
Թիւ 9 Գիշերօթիկի Մեր Կեանքը Թիւ 10 Դաշտագնացութիւններ
Թիւ 11 Սալամիսի Մեր Պտոյտը Թիւ 12 Մեր ճաշարանը
Թիւ 13 Ամավերջի Հանդէսները Թիւ 14 Մանրապատումներ
Թիւ 15 ՄԿՀի Ուսուցիչները (1) Թիւ 16 ՄԿՀի Ուսուցիչները (2)
Թիւ 17
Պրն. Ներսէս Թամամեան Թիւ 18 Դոկտ. Յարութիւն Էսէկիւլեան
Թիւ 19 Պրն. Արեգ Տիրազան Թիւ 20 Պրն.Վաչէ Սեմերճեան
Թիւ 21 Պրն. Սեպուհ Աբգարեան Թիւ 22Դոկտ. Ագապի Նասիպեան – Էքմէքճեան
Թիւ 23 Պրն. Պերճ Սանտրունին
Թիւ 24 Տիկ. Հերմինէ Քէշիշեան-Պէքարեանը
Թիւ 25
Մեր Ուսուցիչներէն՝ Գէորգ Յակոբեան Թիւ 26 «Վարպետ Տիգ»ը
Թիւ 27 Անգլերէնի Մեր Ուսուցիչները Թիւ 28 Մելգոնեանի Պաշտօնեաները
Վարդգէս Գուրուեանի Անցագրի հարցերը

Վանաձոր – Քիմպրոմի Հարցով

Սփիւռքահայերս իրաւունք ունի՞նք Հայաստանի ներքին հարցերով զբաղուելու
Վարդգէս Գուրուեան

ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆԻ ԱՀԱԶԱՆԳԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

Ի՞ՆՉ ԿԱՅ ԱՅՍ ԾԽԱԾԱԾԿՈՅԹԻՆ ՏԱԿ - ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ

ԱՊՐԻԼ 24 ՄԸ ԵՒՍ ԱՆՑԱՒ - Ոսկան Մխիթարեան
 

A SPECIAL PUBLICATION OF
THE MELKONIAN ALUMNI & FRIENDS

NOTE: The idea was a smart investment. From 1996 through 2004, this Fund generated more than
One Hundred Thousand Dollars, all transferred in its entirety to Melkonian School at the request of
the Melkonian Alumni, nothing kept in the pockets of AGBU. After the closure of the School, the
Alimni had the bright idea of using only the interest income for Scholarship Program.
AGBU's Department of Education agreed to our request, with the approval of Mr. Setrakian.
Yes, our investment will be safe with AGBU, as long as dedicated and active Melkoniantsis will
impose the terms of the letter-agreement with AGBU, NY Central Board.Սփյուռքում հայերենը պահելու խնդիր կա.
ՀԲԸՄ-ի նախագահը մտադիր է Հայաստանում նոր կենտրոն բացել

Հաշուեցոյց մը ու Կշիռը
Խօսք՝ Մելգոնեանցիներուն եւ այլոց
Աղերս՝ Ինքնութիւն - Հանգրուաններ - Մարդոյժ
Իրաւական Վիճակ - Գանձատրային Կացութիւն
Որոշում
Ակ՝ Վարդան-Հայկազն Օզինեան

(ՄԿՀ) Սանուց Միութեան Լիբանանի վարչութիւն - 12 Մայիս 2016
Մեծարանքի Հանդիսութիւն Նուիրուած Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-էքմէքճեանի
Գրեց՝ ԱՆԺԷԼ ՄԻՍԻՍԵԱՆ
(ՄԿՀ Սանուհի եւ ՀԲԸՄ Դարուհի-Յովակիմեան Վարժարանի ուսուցչուհի)

Հարցազրոյց՝ Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանի հետ
վարեց՝ Սիլվա Գարավարդանեան
Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութեան 90-Ամեակին Առիթով


Meet Mr. Ruben Vardanyan
Elected to the AGBU Central Board of Directors in 2016
Read His Profile on http://agbu.org/member/ruben-vardanyan/
Mr. Setrakian Announced His Election to the Board
as Initial Steps towards Ambitious Transformation

http://agbu.org/news-item/AGBU announces Ambitious Transformation

Postings on the Internet speak of Mr. Vardanyan
as a Russian-Armenian entrepreneur and philantropist

Except negative posting on http://www.shame.am/news/view/62138.html
Or check the posting on facebook
This website, irrespective of what people say, we accept Mr. Setrekian's choiceՈսկի Մետալով   կը Պարգեւատրուի Հայաստանի
Հանրապետութեան Կրթութեան եւ Գիտութեան Նախարարութենէն

Click to View Photo Album of the Ceremony- Capturing of Melkonian Institute By Hagop Hairabedian

«Այբ» Ու «Լոյս» Հիմնադրամներն Ու ՀԲԸՄը (Կարդալ ...)
Բայց չի կրցան Մելգոնեանը վերաբանալու ծրագիրը յաջողեցնե՜լ

«ԱՅԲ» Կրթական Հիմնարկը
Կը Դիմէ Ամերիկահայութեան Օժանդակութեան

ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ (Կարդալ յօդուածը)

More on this subject
@AGBU and the Ayb Educational Foundation Discuss Education Goals for Armenia
What about Diaspora - Melkonian Educational Institute?
Ayb's Melkonian Project which was discarded by AGBU

Whatever was a good idea in 2009, the passing of time made it obsolete in 2015

On February 25, 2009, by the invitation of Mr. Arden Sellefyan of Geneva, Switzerland, a non-Melkoniantsi, several representatives of the worldwide Melkonian Alumni Associations, met in Geneva and established the International Melkonian Alumni Association, having their first elected officers as follows.
Chairman: Zohrab Shamassian, Los Angeles, California - Active
Secretary: Karnig Derderian,  London, England – Inactive
Later on their name was tailored by the chairman as International Melkonian Alumni and Friends. A name that is nowhere registered.
FOOTNOTES BY THE EDITOR:
The idea was prompted when Ayb Foundation of Armenia had proposed a plan to the Central Board of AGBU, New York, to administer the school because he/we had the financial support of Armenian multimillionaires. The plan was never considered by AGBU, unfortunately, and now, there are no multimillionaires in sight. Eventually, Ayb Foundation dropped its plan and to our surprise, now they are partnering with AGBU on non Melkonian projects in Armenia. What this means. We are on our own, so is the international, the mission of internatioanl is complete, time to dissolve, if it is not dissolved already. Let's be realistic, this alumni de facto is dead.
CONCLUSION:
The International Alumni did nothing. They tried to build on what was already achieved by the Cyprus Melkonian Alumni and Melkonian Alumni & Friends of Los Angeles, legally registered as non-profit organization.
Lara Setrakian delivered the attached speech on the occasion of the commemoration of the Centennial of the Armenian Genocide.

Armand Ayaltin: Her speech should be viewed against the background of what is in fact happening in the Armenian Diasporan landscape. (Attached)

 
Երբ Սփիւռքի մէջ Արեւմտահայերէնի ուսուցումը կենդանացնելու եւ արագացնելու  համար հայրենիքին մէջ կը պատրաստուին Արեւմտահայերէն լեզուի ուսուցիչներ, թէեւ այդ ալ կը մնայ հարցականի տակ, կը խորհինք թէ ու՞ր պիտի սորվեցնեն այդ լեզուն, ու՞ր, անշուշտ ո՛չ փողոցներու մէջ, ո՛չ ալ եկեղեցիներու մէջ, ուր մեր նոր սերունդը եթէ՞, եթէ ուզէ հասկնալ մեր աղօթքները, պէտք է գիտնայ հայերէն. Պէտք ունինք հայկական դպրոցներու, բանա՛նք այն գոց դպրոցները որ տակաւին կանգուն են. Այ՛ս է մեր ազգային մարտահրաւէրը. Իւրաքանչիւր նուիրատուի տօլարը պէտք է նպաստէ ճակատագրգրական եւ անվախճան ծրագիրներու իրականացման. Իւրաքանչիւր միութիւն պէտք է իր առաքելութեան եզրին մէջ մնայ եւ գործէ այդ ուղղութեամբ. Երբ միութիւն մը հպարտաբար՝ ամէն մէկ յօդուածին վերջաւորութեան  կը փակցնէ հետեւեալը որ նախապէս Արեւմտահայերէնով կը գրուէր . . .
«Հիմնադրվել է 1906 թուին, ՀԲԸՄ հանդիսանում է աշխարհի խոշորագույն շահույթ չհետապնդող հայերեն կազմակերպություն է. Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում, ՀԲԸՄ պահպանում եւ նպաստում է հայ ինքնությունն ու ժառանգությունը միջոցով կրթական, մշակութային եւ մարդասիրական ծրագրերի տարեկան շոշափելու կյանքը որոշ 400,000
հայեր ամբողջ աշխարհում.»
ՀԲԸՄը կը հետապնդէ տարբեր նպատակներ.

Նոյնքան կարեւոր է հետեւցնել թէ երբ ՀԲԸՄը դադրած է Արեւմտահայերէնը գործածել իրենց կայքէջին վրայ, ինչպէս ակընկալենք որ Արեւմտահայաստանի՝ այսինքն Սփիւռքի մէջ ծնած, հասակ առած, անոր արիւնովը կեանքը պահած, պահէ պահպանէ Արեւմտահայերէնը եւ բանայ Մելգոնեանը. Երբ կ՛ուզենք տարբեր լեզուներով կարդալ իրենց կայքէջը՝ Անգլերէն, Արաբերէն, Պարսկերէն եւ ուրիշ լեզուներով, հոն պիտի տեսնենք որ Հայերէնը արեւելահայերէնով կը գրեն.  Մեզի պիտի մոռցնեն նոյնիսկ Արեւմտահայերէն ուղագրութիւնը որ Մելգոնեանի եւ նման վարժարաններու մէջ սորվեցանք. Եւ կ՛ուզեն որ անդամակցինք, հետեւինք.
Իրենց «Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում», բայց մի զարմանաք երբ օրին մէկը տեսնէք որ «Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Երեւանում».

Ո՜վ թունդ Նուիրատու Հայեր հասէք օգնութեան.

 


Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով
Բարեգործականի հարուստ «Հրամանատար»ները
թո՛ղ շահադրեն բարերարներու Կտակը
Վերաբացէք Մըշտադալար Մելգոնեանը


Աղա Կարապետ Մելգոնեանի Գաւազանին Պատմութիւնը
(Երանի իր դպրոցն ալ պահուէր իր գաւազանին պէս)
Click on each picture to enlarge view

ԿցուածՅօդուածըԳրեց՝ԵրանուհիՂազարեան


Բանաստեղծութիւն՝ «Իմ Սիրելի Մելգոնեանին»
Գրեց՝ Վահան Մուրատեան (1968-ի շրջանաւարտ)Անցեալի Քառուղիներով.
Ինչպէ՞ս կեանքի կոչուեցաւ Մելգոնեան Հաստատութիւնը
Կարդալ յօդուածը քաղուած «Հայերն Այսօր» պարբերականէն 


Արդեօ՛ք
Անդրադարձ՝ Ազնիւ Պալատունի (կարդալ)


Յօդուած «ԱԲԳԱՐԵԱՆ, ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԵՒ ԽԱՌՆԻԽՈՒՌՆ ՄԻՏՔԵՐ»
Նետ ու Աղեղ, Լոս Անճելըս, Սեպտեմբեր 9, 2014
Կարդալ յօդուածը՝ քաղուած ԶԱՐԹՕՆՔ Օրաթերթէն


Կարդալ հոս՝ Երանուհի Ղազարեանի յօդուածը

Սրտի Երկու Խօսք Սեպուհ Աբգարեանի Մահուան Քառասունքին Առթիւ.
(Յօդուած՝ քաղուած «ԱԶԱՏ ՕՐ» կայքէջէն)


ԱԶԴԱԿ Օրաթերթին մէջ կը կարդանք
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին Եւ Հայաստանի Նախագահին
Ուղերձը Սուրիահայութեան
(Սեղմել հոս եւ տեսնել յօդուածը)
Ինչպէս միշտ, այս անգամ ալ թող այդպէս ըլլայ, ըսենք ուրիշ
ի՞նչ կրնան ընել: Մեր քթին եւ աչքին տակ սքանչելի՝ թէեւ
սահմանափակ որոշ լուծում մը կայ եւ վերեւ նշուած Հաղորդագրութեան
նպատակը՝ Բարեգործականին ուղղուած յարձակում մը չէ՛:
Թո՛ղ այս կէտը յստակ ըլլայ մեր մտքերուն մէջ եւ չի մեղադրենք զիրար:


Click to Open
Click below for reading page by page
Published by Melkonian Alumni & Friends

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Մելգոնեանի փակումով փուլ եկաւ հայակրթութեան հիմնական սիւներէն մէկը:
Քանդուեցաւ, սփիւռքայութեան ձուլումի, նահանջի, ապազգայնացման կլափին
դէմ կանգնած կուռ հսկայ պատնէշը: Հայութիւնը, սփիւռքահայութիւնը, աղքատ է
այսօր, զրկուած ըլլալով անոր կենսատու ուժէն, գաղթօճախներուն ներմուծած աւիշէն
ու աւիւնէն: Մելգոնեանի ներդրումին ու ծառայութեան պակասը զգալի պիտի ըլլայ
մանաւանդ երբ նօսրանան շարքերը եւ չգան նորեր լրացնելու թողուած բացը:

Կը գրէ Շաքէ Էլմասեան ( Ուսուցչուհի)
Յոդուածը քաղուած է ԱԶԱՏ ՕՐ կայքէջէն . . . շարունակութիւնը հոս


- Բա՞ն մը կ'ուզէիք տիկին.
Անակնկալի եկած, պատասխանեցի.
- Այո, պարոն. ես դպրոցս այցելելու եկած եմ. դո՞ւք.
- Ես հոս պահակ եմ. պահակութիւն կ'ընեմ. եւ ցոյց տալով աղջկանց շէնքը, աւելցուց.
- Հոն, Եւրոպական Միութեան մառաններն են. անոնց պահակութիւնը կ'ընեմ.


Նոր տեղեկութիւն` Մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի
Յետվիրաբուժութեան Ապաքինման Մասին

ԳՈՀԱՐ-ի մեծ ընտանիքը կը փափաքի հաղորդել իր սիրելի
համակիրներուն, հանդիսատեսներուն, հետեւողներուն եւ
գնահատողներուն,  թէ Մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանը
ենթարկուեցաւ վիրաբուժութեան մը հինգ շաբաթներ առաջ:
Ան ընդհանուր առողջապահական բուժումի ենթարկուելէ ետք,
կարճ ժամանակով կազդուրման կեդրոնի մը մէջ հանգչեցաւ ու
ներկայիս վերադարձածէ իր առօրեայ կեանքին ու կը գտնուի իր
բնակարանը` Նիկոսիա, Կիպրոս, ուր կը վերականգնէ իր կորովն
ու քաջառողջութիւնը, որպէսզի մօտ օրէն վերադառնայ
ԳՈՀԱՐ-ի ղեկավարման փորձերուն:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք ձեր բարի մաղթանքներուն:


Information received from Cyprus, July 5, 2013, the e-mail reads ...
Մելգոնեանցի Սեւան Պէրպարեաններու բնակարանը ընթրիքի հրաւիրուած էր
Պրն. Աբգարեանը,երբ իր ժամադրութիւնը չի յարգեր, եւ երբ հեռաձայներուն չի
պատասխաներ, կերթան իր բնակարանըեւ ոստիկանութեան օժանդակութեամբ
կը բանան Պրն. Աբգարեանի տան դուռը: Կը գտնէն զինքիր տան լուացարանին
մէջ գիտակցութիւնը կորսնցուցած վիճակի մէջ:  Բժիշկ Վահագն Ադամեանը կը
յանձնարարէ որ Խմբավառը ենթարկուի գլուխի ճառագայթային նկարման, որու
հետեւանքով ի յայտկուգայ ուղեղային ուռեցքի մը գոյութիւնը: Գերմանիայէն վկայեալ
վիրաբոյժ մը կը կատարէ գանկէն ներսմտնելով ուղեղէն դուրս բերելու ուռեցքին մէջ
հաւաքուած յեղուկը: Բժիշկներու գնահատականովգործողութիւնը կը նկատուի յաջող:
Ապագինման շրջանը կը նախատեսուի տեւել վեց ամիս, որունընդացքին Մայսթրօն
կրնայ ունենալ ժամանակաւոր յիշողութեան կորուստ, հարազատները ճանչնալու
դժուարութիւններ, եւ խօսելու կարողութեան ժամանակաւոր խանգարումներ:
Խաչատուրեան եղբայրները՝ (Գոհար ներկայացումներու հովանաւորողները), յանձն առած
են պէտքեղածը ընել խմբաւարին լաւագոյն ապագինման միջոցները ապահովելու համար:

Our thoughts and prayers are with him and wish him well.
Class of 1955 with Arshag Chobanian in 1953
(few dropped out in summer of that year)

Homage to

Melkonian Brothers

By Great Painter
Varoujan Hairabedian
(Melkoniantsi)

Visit:

http://www.studiovarouj.com


ՍԻՐԵԼԻ ՎԱՐՈՒԺ
Պարզապէս կը զմայլիմ այս վերջին ստեղծագործութեանդ վրայ:
Բայց զմայլելի ըլլալէ աւելի հոն տխրութիւն մը կայ, յուզիչ բան մը կայ,
թախիծ մը,  յատկապէս բոլոր անոնց համար որոնք ինքզինքնին մելգոնեանցի
կը զգան:  « Հոն կայ մոխիր, յիշատակ... » պիտի ըսէր անմահ բանաստեղծը...
Beautiful arrangement and composition!
Սիրով՝   ԿԱՐՕ

Յոյսը կը մնայ յոյս եւ Մելգոնեանի վերակենդանացումը ամէն հայու անսակարկելի ցանկութիւնն է, որովհետեւ տարիներով անոր մասունքները Ճաշակած գրողներու, արուեստագէտներու, գրական մշակներու, գիտնականներու եւ ազգային գործիչներու պատկառելի թիւը արդար վկայութի՜ւնն ու վարձատրութի՜ւնն է Մելգոնեան լուսոյ տաճարի վաստակին եւ աւելիով կ՛արդարացնէ անոր գոյատեւումը դեռ նշակալից տասնամեակներ եւս:
Vartan Tashdjian
Leonie Pilart (Guetzoyan/Pilavdjian, MEI Graduate 1957) - Expo 2012
Presentation Art Expo 2012

Madame Figaro Magazine Visits Melkonian

Please Wait ... until complete download
We have posted same video clip ... Click on
Youtube
ՀՀ  Սփիւռքի նախարարուհի` Հրանոյշ Յակոբեան պէտք է այս հարցը քննարկէ ՀԲԸՄ-ի պատասխանատուներուն հետ:
The wealth of Melkonian Brothers and the School named after them as Melkonian Educational Institute was given to AGBU with binding conditions very well known by the public. That was breached in June of 2005 and since then the School is a ghost town except it was used for two years – 2008/2009, to accommodate Aglandjia Gymnasium Greek students. Now considering the dire situation of Syrian Armenians, shouldn’t AGBU make Melkonian available to shelter at least the Armenian children of Aleppo, Syria?
Make humanitarian arrangements and transfer to MEI the students and the teaching staff.

A Poem from our Inbox by Varoujan Hairabedian
(Visit www.studiovarouj.com to view his artwork)
Click the box to enlarge and read

This is a new Oil Painting (36" x 24") of Melkonian Institute by Varoujan Hairabedian
anybody interested, please call (970) 963 1411 or contact studiovarouj@gmail.comFor those who missed it on FaceBook ...
Ազատ Բեմ: Այն Մելգոնեանցին որ համաձայն չէ, թո՛ղ ուռանայ եւ օտար դառնայ ...
Պէտք է հեռու մնանք այդ մարդոցմէ որ կը գործեն որպէս ծպտուած գայլեր ...

ԱՄԷՆ ԳՆՈՎ ՊԷՏՔ Է ՎԵՐԱԲԱՆԱԼ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆԸ . . .
Կ՛ըսէ Երան Գույումճեան

Կրթական տարեմուտի այս օրերուն, միտքս կ՛երթսյ անցեալի այն քաղցրայուշ օրերուն, երբ բաց էր եւ կը գործեր սփիւռքահայ մեծագոյն կրթօճախներէն՝ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆԸ . . . Սեպտեմբերեան այս օրերուն՝ աշխարհի աւելի քան քսան երկիրներէ Մելգոնեան կու գային հայ աշակերտներ եւ կը մէկտեղուէին նոր կրթական հայաշունչ յարկին տակ . . . ամբողջ մթնոլորտը կը լեցուէր Մեսրոպահունչ մեր լեզուի կարկաչով, ուրախ գոռում-գոչիւնով . . . խօսք ու զրոյցով . . . Բառ ու Բանով: Մեզի համար Մելգոնեանը փոքրիկ Հայաստան մըն էր . . . Կիպրոսի այս ափերուն հրայ, որուն կարիքը այնքան ԷԱԿԱՆ Է այսօր, առաւել քան երբեւէ . . ., երբ օրէ-օր կը նահանջէ մեր լեզուն, կը խամրի մեր մշակոյթը . . . կ՛ահագնանան հայ մատղաշ սերունդի օտարացումն ու ձուլումը . . .

Շատ ճիշդ, սիրելի Երան. Եւ մենք այսօր, պատուոյ տեղ կ՛ուտանք այդ մարդոց որոնք օգնեցին Մելգոնեանը տապալելու եւ անոր կործանումէն օգտուեցան: (Անի Նշանեան)


ԵՐԿՈՒ ՀԱՅԵՐԷՆՆԵՐՈՒ ՈՂԲԱԼԻ ՎԻՃԱԿԸ
Ռիթա Որբերեան (Յունիս 26, 2012)

«Կ՝այպանենք այսօրուան վերին խաւի ղեկավարները,
պատասխանատու անձնաւորութիւններ, քաղաքական թէ մտաւորական»
Պարզ է, եւ ո՜վ կրնայ հերքել, երբ՝
«Կիպրոսի համբաւաւոր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը,
որ ներկայիս կը գտնուի նաե՛ւ ողբերգական վիճակի մէջ, որուն
փակումը խախտեց հայ կրթական դաստիարկչական առկախումը:

Ողբամ քեզ ո՜վ մեծասքանչ հայ լեզու:»


Հանդիպում Թորոս Թորանեանի Հետ - Պէյրութ
Կազմակերպուած Լիբանանի Սանուցի կողմէ
Զաւէն Ղարիպեան

ՈՒԹՍՈՒՆՀԻՆԳ ԱՄԵԱԿ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 1926 - 2011

Խօսք՝ Կարօ Գասապեան . . .


ՀԲԸՄ.ն պատրաստվում է վաճառել Մելգոնեան վարժարանը


Ո՛չ, Տակաւին Արեւմտահայերէնը Վտանգուած Լեզու Կրնայ Չըլլալ
Կ՛ըսէ Հայկ Նագգաշեան, Մոնթրէալ, Գանատա. (Կարդալ յօդուածը)
Այո՛, այս ընթացքով կրնայ գալ այդ օրը, որուն առաջքը կրնանք
առնել եւ մասնաւորաբար կախում ունի Հ. Բ. Ը. Միութենէն:

Այս խոր նիրհէն արթննալու դարմանը ի՞նչ կրնայ ըլլալ: Մելգոնեանի բեռը կրնային 80 տարի եւս կռել:
Ոչ միայն Արեւմտահայերէնը վըտանգուած է Սփիւռքի մէջ
այլ նաեւ Արեւելահայերէնը՝ օգտագործելով օտար բառեր:
Check out video

I do not want to hear about it. It makes me feel guilty
Dr. Arda Jebejian, Nicosia, Cyprus

Check out her article
Լուծումը՝ փակուած դպրոցները պէտք է վերաբացուին


How our next generation of students will
thrive in Armenian educational and cultural environment IF

Agbu's Education Department keeps phasing out gradually its school activities and programs in the Armenian Diaspora. In the next decade, apparently all schools administered or sponsored by AGBU will be closed, because based on their philosophy of to be an Armenian is to feel like an Armenian, it does not matter if you don't speak Armenian. They have an alternative, the Armenian Virtual College, but does it replace the traditional schools? No. Let's use modern technology in the schools and not on the web! Their reasoning for closure of schools is simple and convincing to the general public; the decline in the number of enrollments, which was also their main excuse for the closure of Melkonian Institute. It has never been financial. In reality it's been always financial. When parents cannot afford the rising cost of tuition fees for their children and AGBU does not commit itself to cover the deficit of the schools, then parents are compelled to educate their children at non-Armenian schools. Same old story, "Not enough students". Past operation and image has changed, they have set new rules to conduct business.
Have we seen any new schools built? None! Our schools are endangered species and soon we will have no teachers who will teach Armenian language, literature and culture.


Melkonian Memories - The Sounds of Silence
Video shared by Louise Parthogh

It breaks our heart to see Melkonian still closed!


Հայրապետական գիրով՝ Արամ Ա. Կաթողիկոս 2012 տարին կը հռչակէ
Հայ Գիրքի Տարի
նշելով նաեւ թէ UNESCO որոշած է 2012-ին գիրքի միջազգային մայրաքաղաք
կոչելՀայաստանի մայրաքաղաքը Երեւանը:


Չորեքշաբթի, 21 Դեկտեմբեր 2011-ին Մոսկուայի մէջ ունեցած հանդիսաւոր
ճաշկերոյթի ընթացքին, Ռուսահայ գործարարներ 18 Միլիոն Տոլար հանգանակեցին
Արցախի համար: Եթէ առիթը տրուի այս Ռուս մեծահարուստներուն,անոնք
պատրաստ են Մելգոնեան
Հաստատութեան բոլոր ծախսերը հոգալ:

Our request to School's administrators is simple:
Give them the chance to invest in our identity and cultural values.

ԱԶԱՏ ԲԵՄ

Անտունին ՝ Տունը

Click on the picture

to enlarge

A benefactor built the school in Toronto for a million dollars
and donated it to the AGBU.
Do they have the right to shut it down?
Read Central Board's decision:
AGBU's Press Office
Was the donation unconditional? Melkonian was conditional.
Parents, wherever you are
Send your children to Armenian Virtual College


Մելգոնեան Վարժարանի 85-ամիա հոբելեան հանդիսութիւն Երեւանի մէջ
«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ Թիւ 91, 20-05-2011

Even though the Melkonian Educational Institute is closed
the Melkoniantsis will keep its heartbeat alive.
They want AGBU change its policy before it reaches the point of no return.

Attached article by Tatul Hagopian (Source: Asbarez.com)
Հայերը Կիպրոսում՝
Եռանդուն, Հայախօս Գաղութ Միջերկրականում

(Ցաւալի իրականութիւն)


Click on the image to open the file

Alexander-Michael Hajilyra of Nicosia, Cyprus,
stumbled upon the dossier on the laying of the
foundation stone of the Melkonian Educational Institute,
which took place on 15 February 1924.

Quite an interesting discovery!


Եւրոպահայութիւնը որպէս Սփիւռքի մէկ մասնիկը
Րաֆֆի Պետիկեան

Մելգոնեան Սանուց եւ Բարեկամներ Միութեան
Հաղորդագրութիւնը
«ԱՍՊԱՐԷԶ» - Նոր Տարուան Բացառիկ Թիւ, 30 Դեկտեմբեր 2010
(http://asbarez.com/arm?s=Melkonian)

90 Տարի առաջ այս օրը կորցրինք Կարսը
Read the article in PDF format

Կ՛ուզենք նշել թէ ոչ միայն Կարսը կորսնցուցինք, այլ ամբողջ Արեւմտահայաստանը
քանդուեցաւ 90 տարի առաջ, այո՛ "Ազգովին սթափինք, քանի դեռ ուշ չէ", կ՛ըսէ
Գեվորգ Յազըճյանը, բայց ցաւալի չէ՞ երբ 90 տարի յետոյ Հայկական միակ երկսեռ
գիշերօթիկ կրթական հաստատութիւն մը կը փակուի Հայ Հիմնարկութեան մը կողմէ,
անկասկած, այդ "Մեր ազգային մեծագոյն կորուստն է Ցեղասպանութենէն ետք",
ինչպէս ըսած է Արմէն Յարութիւնեանը:


Cyprus and the Armenian Genocide (1915-1930)
By: Alexander-Michael Hadjilyra


Կիպրոսի Մելգոնեան Վարժարանի Հարցը Հայաստանի մէջ
Ասուլիս՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան
հիմքի վրայ 21-րդ դարի համահայկական դպրոցի
հիմնման նախաձեռնող խումբի հետ:
Մեսրոպ Քահանայ Արամյան,
Արտէմ Սէլէֆեան, Կարապետ Տաքէսեան,
Աշոտ Ասլանյան եւ Մարտիրոս Մինասեան:

Hayeli
Aysor
Hetq
Azg
Noyan
Panorama
Armtown
Aravot
Banks
Itel
Pdf File Pdf File Pdf File Pdf File Pdf File Pdf File Pdf File Pdf File Pdf File Pdf File
«Դա դարձել է ողջ-ողջ թաղված դպրոց: Մելքոնյանների կտակում էլ մի
պատգամ կա միայն, որ տարածքը որպես դպրոց օգտագործվի: Այնպես,
ինչպես Ֆրանսիան չի կարող Սորբոնը վաճառել, այնպես էլ մենք չենք
կարող թույլ տալ, որ Մելքոնյան վարժարանը վաճառվի: Բարեգործական
միության հետ կոնֆլիկտ չկա, մենք հուսով ենք` համաձայնության կգանք»
իր տեսակտը հայտնեց Պրն. Շելեֆյանը:

Now the closure of Melkonian is a Pan-Armenian Concern.

Melkonian Action Group with His Excellency Mr. Andreas Demetriou

Mr.Masis Der Partogh, Mr. Garabet Dakessian, Mr. Manuk Yildizian, Minister of Education of Cyprus
Mr. Andreas Demetriou, Mr.Arden Sellefian, Dr. Haroutoun Zadigian, Mrs.Taline Avakian Ouzunian

If you can not see the text in Armenian,
download and install Arial AM font

вÔà𸲶ðàôÂÆôÜ

ÎÆäðàêÆ ÎðÂàôº²Ü ܲʲð²ðÀ ÎÀ ìºð²Ð²êî²î¾ غÈøàܺ²Ü ÎðÂ²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÆôÜÀ ä²Ðä²ÜºÈàô Æð ö²ö²øÀ

Click here to open report in pdf format

ÎÇåñáëÇ ÏñÃáõû³Ý ݳ˳ñ³ñÁ ¹áÏï. ²Ýïñ¿³ë îÇÙÇÃñÇáõ »ñÏáõß³µÃÇ, 28 ë»åï»Ùµ»ñ 2009-ÇÝ ÁݹáõÝ»ó ê÷Çõéù¿Ý »õ Ø»ÉùáÝ»³Ý ë³Ýáõó ÙÇáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, áñáÝó ÷á˳Ýó»ó ϳé³í³ñáõû³Ý ÷³÷³ùÁª å³Ñå³Ý»Éáõ å³ïÙ³Ï³Ý Ø»ÉùáÝ»³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ£ §ÆÙ »õ ³Ûë ϳé³í³ñáõû³Ý Ùï³¹ñáõÃÇõÝÝ ¿ Ø»ÉùáÝ»³ÝÁ å³Ñå³Ý»É. »ñµ ¹åñáó ÙÁ ÷³ÏáõÇ, ³Ù¿Ý áù ³õ»ÉÇ Ïþ³Õù³ï³Ý³Û¦, Û³ÛïÝ»ó ÏñÃáõû³Ý ݳ˳ñ³ñÁ Çñ»Ý ³Ûó»ÉáÕÝ»ñáõÝ£ ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ݳ˳ñ³ñÇÝ ½»Ïáõó»ó Ø»ÉùáÝ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõû³Ý »õ ³Ýáñ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõÝ 80-³Ù»³Û Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ, ÿ ÇÝãå¿ë ³ÝáÝù ϳñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³Í »Ý Ùß³ÏáÛÃÇ, ³ñáõ»ëïÇ áõ ·Çïáõû³Ý µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ë³ï³ñ³Í »Ý Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáõ å³Ñå³ÝáõÙÇݪ å³ïñ³ëï»Éáí áõëáõóÇãÝ»ñ, ³é³çÝáñ¹Ý»ñ »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ£ ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ýß»ó ݳ»õ ϳñÇùÁ ë÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ñ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ·Çß»ñûÃÇÏ í³ñųñ³ÝÇ ÙÁ, áõñ å³Ñå³ÝáõÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ, ѳÛáó å³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÁ£ ä³ïáõÇñ³Ïáõû³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ݳ˳ñ³ñÁ íëï³Ñ»óáõóÇÝ, áñ ³ß˳ñÑÇ ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñ¿Ý, ³ÝѳïÝ»ñ »õ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ, å³ïñ³ëï »Ý Ñá·³Éáõ ³Ýáñ ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ï³ñÇùÝ»ñÁ£ ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÛÇß»óáõó ÏñÃáõû³Ý ݳ˳ñ³ñÇÝ, Council of Europe's of Experts-Ç ÏáÕÙ¿ Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ûɳ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ É»½áõÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³éÝãáõû³Ùµ, ÇÝãå¿ë ݳ»õ ³Ûë áõÕÕáõû³Ùµ Ø»ÉùáÝ»³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë »ñÏáõ ·áñÍûÝÝ»ñÁ ËÃ³Ý Í³é³Û³Í ¿ÇÝ ÎÇåñáëÇ Ï³é³í³ñáõû³Ýª ³éÝ»Éáõ ѳٳå³ï³ëË³Ý ù³ÛÉ»ñ£ ܳ˳ñ³ñÁ Ëáëï³ó³õ ×Ç· ãËÝ³Û»É ¹åñáóÇÝ í»ñ³µ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ѳٳ·áñͳÏó»Éáí ÎÇåñáëÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáõû³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã ì³ñ¹·¿ë سÑï»ë»³ÝÇÝ, ÎÇåñáëÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ »õ ³ÛÉ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï, ³Ûë Ýå³ï³ÏÁ Û³çáÕóÝ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ ÷Ýïé»Éáí£

§ØºÈøàܺ²Ü ê²Üàôò ´²ðºÎ²Øܺð¦
β¼Ø²ÎºðäàôÂÆôÜ

ՀՀ Սփիւռքի նախարարութիւնը՝ 2010 տարին յայտարարեց Մայրենի Տարի.
Հրանոյշ Յակոբեան ըսաւ թէ «Մեր լեզուն մեր Հայրենիքն է» եւ նշեց թէ
«Համաշխարհայնացման այս դարում շատ դիւրին է կորսնցնել ազգայինը,
եւ միայն մայրենի լեզուն եւ մայրենի լեզուով կերտուող գրականութեամբ
ու մշակոյթով կարելի է պահպանել ազգային դիմագիծը».

Ին՞չ միջոցառումներով պիտի իրականայ այս ծրագիրը.
Թո՛ղ Մելգոնեանը ըլլայ մեր «Փոքր Հայրենիքը» եւ «Հայ Լեզուի Կեդրոն».

Հրանուշ Հակոբյան:
«Պետք է կառուցենք հզոր Հայաստան եւ պահենք Սփյուռքը հայ»


Mr. Setrakian still has not found a way to get out of Melkonian impasse.
A Group of dignitaries are proposing AGBU new ideas which will put an end
to 5-year long dispute between AGBU and the Worldwide Melkonian Alumni.

Melkonian Buildings completed in 1919
Melkonian Buildins in 2005 when AGBU closed it.

It is almost impossible to build a new Melkonian School at such an ideal location.
The vision and the wisdom of Melkonian brothers is non-existent nowadays.
Whether we admit it or not, it is a fact that only schools like Melkonian will preserve our Western identity, culture and education. Azkabahbanoum is meant to be for the decedents of the Armenians who escaped the Genocide. Melkonian brothers knew how to do it. Closing Melkonian, the only coeducational boarding school of its kind, is nothing but Azkagorzanoum. The longer it takes to reopen Melkonian the sooner we will forget our Western Armenian history, language and literature. Let's not get to the point of no return. Let's not fool ourselves, Virtual College is not the answer.


Dr. Ara Isgigian reporting the Memorial Service
held on January 17, 2010 (Report attached)

Alexander-Michael Hadjilyra reporting from Nicosia,Cyprus.
The annual memorial service (hokihankisd) of MEI's founders,
Krikor and Garabed Melkonian. (Read Attached)

NOTE:Reporter's short comments are right to the point.


Մելգոնեան բարերարներու կենսագրականը
Երանուհի Ղազարեան


"Ayb" Foundation Drafts Plan to Reopen Melkonian; Urges AGBU Not to Sell
Read article in Armenian or in English
Address: 19a Koryun Street, Yerevan 0009, Armenia
E-mail: info@ayb.am

Mesrob Tashian has a new Album
Click here to listen Track 13
Mesrob Tashian was in Pasadena
during 2006 Hokehankisd and
Dr. Vahakn Atamyan of Cyprus
was the guest of the Alumni.

Voice of a Melkoniantsi - listen to more tracks: 14 15 16 17

Council of Europe calls on Cyprus to promote Armenian Language
Read report ... pdf or html

The New European Charter for Regional and Minority Languages
The complete report ...
It encourages to take appropriate steps in order to ensure that
secondary education in Armenian will continue to be available.

This is Melkonian Educational Institute as seen from outer space.
We all know that it is located in the heart of Nicosia, Cyprus.
But do we know that nothing can replace its loss?
Unroot it and place it in Yerevan. What do we get? Nothing!
Melkonian is not the same as the remains of Manougian Family.
This is what the world wide Melkonian Alumni is fighting to keep
whereas the NY Central Board of AGBU have issued death warrant.

Isn't it time for these handful men to abandon their seats?

Gevorg Yazedjian on AGBUs Anti Armenian activity
Click here to view You Tube
You can visit also www.louysworld.com/ & blog.ararat-center.org/?p=285
Aglandjia Gymnasium to leave Melkonian after Christmas 2009
 According to an article published today, August 25, 2009
by Cyprus Greek newspaper Phileleftheros,
Aglandjia Gymnasium will return to its building in January 2010,
thus leaving the Melkonian Educational Institute buildings vacant.
Let us hope this is a positive thing,
and that MEI will have a better future than just laying there.
(Copy of the newspaper is attached)


The attached E-mail reports the start of Armenian courses at
the Education Centres of the Ministry of Education and Culture.
This initiative has nothing to do with to our Petition.

We ask the Government to mediate and help reopen Melkonian.
That is the only purpose of the Petition submitted to the Government.

It is appropriate to share with our readers
History of Armenian Alphabet and Language (In English and Greek)


On June 13, 2009, Massis weekly published
the attached article (abridged version)
by Yenovk Balikian.
The full version is posted
here ....Suggestion from the desk of the

Why don't we follow the footsteps of AGBU - California Melkonian Alumni
and organize the traditional main activities on annual basis.
1. The annual BANQUET or DINNER-DANCE
(Usually held in March)
2. The annual PICNIC, held in the summer
(July, August, or September)

Only the Commemorative Day (Hokehankisd) is remembered.
There is no other way to keep Melkoniantsis in California together!


13 Minority Schools will close in Turkey including 1 Armenian school in Shishli.
(See attachment for details)
Now the students have to go to local Turkish schools.
Dear Melkoniantsis and Friends
Our Message to AGBU Board of Directors, New York:
Let Melkonian Live!
Should we let them demolish the
Melkonian Vision
which for many many years has become
the rightful dream of poor Armenian children!
They have no jurisdiction at all to change
the WILL of Melkonian Brothers.


Help keep the Melkonian candle burn brightly in Cyprus for many generations to come. We inherited the Vision and it is our national duty to pass it to our children. We need your moral and financial support NOW!

Email| Feedback | ©2017 Melkonianforever.org